20160218-19-GPS

Formation GPS suivie par 15 adhérents.
SAM 0181 SAM 0179 SAM 0180 SAM 0182
SAM 0183 SAM 0184 SAM 0185 SAM 0223
SAM 0222 SAM 0224 SAM 0225 SAM 0227
SAM 0228 SAM 0229 SAM 0230 SAM 0231
SAM 0232